Hàm DIV trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DIV trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DIV trả về phần nguyên của phép chia.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DIV trong MySQL là:

n DIV m

Trong đó:

  • n: Số bị chia
  • m: Số chia

3. Version

Hàm DIV có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT 11 DIV 2;
Ket qua: 5

mysql> SELECT 10 DIV 2;
Ket qua: 5

mysql> SELECT 11.5 DIV 3.5;
Ket qua: 3

mysql> SELECT 11.5 DIV -3.5;
Ket qua: -3

 

Nguồn: freetuts.net