Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ENCRYPT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ENCRYPT được sử dụng để mã hóa một chuỗi bằng UNIX crypt().

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ENCRYPT trong MySQL là:

ENCRYPT( string [, salt ] )

Trong đó:

  • string: Chuỗi ký tự được mã hóa bằng UNIX crypt ().
  • salt: Không bắt buộc. Chuỗi dài ít nhất 2 ký tự được sử dụng trong quá trình mã hóa. Nếu salt không được cung cấp, hàm ENCRYPT sẽ sử dụng một giá trị ngẫu nhiên.

Lưu ý:

  • Hàm ENCRYPT sẽ trả về NULL, nếu salt có độ dài dưới 2 ký tự.
  • Hàm ENCRYPT sẽ trả về NULL, nếu chuỗi là NULL.
  • Hàm ENCRYPT sẽ trả về NULL, nếu UNIX crypt() không có sẵn trên hệ thống của bạn.

3. Version

Hàm ENCRYPT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT ENCRYPT('1a2b3c4d');
Ket qua: 'eBEbmmO29ZhNc'

mysql> SELECT ENCRYPT('SESRFT345#');
Ket qua: 'sB9Ks.FMuxnMk'

mysql> SELECT ENCRYPT('freetuts.net');
Ket qua: '3CaTClvDNYZIw'

mysql> SELECT ENCRYPT('freetuts.net', 'test');
Ket qua: 'tephWUP2dcpg.'

mysql> SELECT ENCRYPT('freetuts.net', '2');
Ket qua: NULL

mysql> SELECT ENCRYPT(NULL);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP