Home > MySQL Function > Encryption Functions

Encryption Functions

Danh sách
PASSWORD Hàm PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực trong MySQL để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc bằng cách sử dụng các kỹ thuật băm mạnh hơn được giới thiệu trong MySQL 4.1
OLD_PASSWORD Hàm OLD_PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc, sử dụng các kỹ thuật băm trước MySQL 4.1
MD5 Hàm MD5 trả về MD5 128-bit checksum của một chuỗi.
ENCRYPT Hàm ENCRYPT được sử dụng để mã hóa một chuỗi bằng UNIX crypt().

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP