Hàm EXP trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm EXP trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm EXP trả về hàm mũ của cơ số e.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm EXP trong MySQL là:

EXP( number )

Trong đó:

  • number: Số mũ

3. Version

Hàm EXP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT EXP(0);
Ket qua: 1

mysql> SELECT EXP(1);
Ket qua: 2.718281828459045

mysql> SELECT EXP(5);
Ket qua: 148.4131591025766

mysql> SELECT EXP(-5);
Ket qua: 0.006737946999085467

 

Nguồn: freetuts.net