Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm EXTRACT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm EXTRACT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm EXTRACT trích xuất các phần từ một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm EXTRACT của MySQL là:

EXTRACT( unit FROM date )

Trong đó:

  • date: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất
  • unit: Loại đơn vị của khoảng thời gian như NGÀY, THÁNG, PHÚT, GIỜ, v.v.

3. Version

Hàm EXTRACT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT EXTRACT(MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 1

mysql> SELECT EXTRACT(SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 20

mysql> SELECT EXTRACT(MINUTE FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 45

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 9

mysql> SELECT EXTRACT(DAY FROM '2019-03-28');
Ket qua: 28

mysql> SELECT EXTRACT(WEEK FROM '2019-03-28');
Ket qua: 12

mysql> SELECT EXTRACT(MONTH FROM '2019-03-28');
Ket qua: 3

mysql> SELECT EXTRACT(QUARTER FROM '2019-03-28');
Ket qua: 1

mysql> SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-03-28');
Ket qua: 2019

mysql> SELECT EXTRACT(SECOND_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 20000001

mysql> SELECT EXTRACT(MINUTE_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 4520000001

mysql> SELECT EXTRACT(MINUTE_SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 4520

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 94520000001

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR_SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 94520

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR_MINUTE FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 945

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 28094520000001

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 28094520

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_MINUTE FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 280945

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_HOUR FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 2809

mysql> SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM '2019-03-28');
Ket qua: 201903

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP