Hàm FLOOR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FLOOR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FLOOR trong MySQL là:

FLOOR( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tìm giá trị nguyên lớn nhất.

3. Version

Hàm FLOOR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FLOOR(35.89);
Ket qua: 35

mysql> SELECT FLOOR(35.23);
Ket qua: 35

mysql> SELECT FLOOR(35);
Ket qua: 35

mysql> SELECT FLOOR(-35.89);
Ket qua: -36

mysql> SELECT FLOOR(-35.23);
Ket qua: -36

mysql> SELECT FLOOR(-35);
Ket qua: -35

 

Nguồn: freetuts.net