Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm FLOOR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FLOOR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FLOOR trong MySQL là:

FLOOR( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tìm giá trị nguyên lớn nhất.

3. Version

Hàm FLOOR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FLOOR(35.89);
Ket qua: 35

mysql> SELECT FLOOR(35.23);
Ket qua: 35

mysql> SELECT FLOOR(35);
Ket qua: 35

mysql> SELECT FLOOR(-35.89);
Ket qua: -36

mysql> SELECT FLOOR(-35.23);
Ket qua: -36

mysql> SELECT FLOOR(-35);
Ket qua: -35

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP