Hàm FORMAT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FORMAT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm FORMAT của MySQL định dạng một số dưới dạng định dạng '#, ###. ##', làm tròn nó đến một số vị trí thập phân nhất định và sau đó nó trả về kết quả dưới dạng chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FORMAT trong MySQL là:

FORMAT( number, decimal_places )

Trong đó:

number: số được định dạng

decimal_places: Số lượng vị trí thập phân để làm tròn số

Lưu ý:

Nếu binary_places là 0, thì hàm FORMAT trả về một chuỗi không có vị trí thập phân

3. Version

Hàm FORMAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FORMAT(12345.6789, 2);
Ket qua: '12,345.68'

mysql> SELECT FORMAT(12345.6789, 1);
Ket qua: '12,345.7'

mysql> SELECT FORMAT(12345.6789, 0);
Ket qua: '12,346'

 

Nguồn: freetuts.net