Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm GREATEST trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm GREATEST trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm GREATEST trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp cho hàm GREATEST nhất trong MySQL là:

GREATEST( expr1, expr2, ... expr_n )

Trong đó:

  • expr1, expr2, ... expr_n: Các biểu thức để tìm biểu thức lớn nhất

3. Version

Chức năng GREATEST có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT GREATEST(4, 2, 15, 3, 17, 1, 2);
Ket qua: 17

mysql> SELECT GREATEST('1', '3', '15', '19');
Ket qua: '3'

mysql> SELECT GREATEST('freetuts.net', 'myfreetuts.net', '123freetuts.net');
Ket qua: 'myfreetuts.net'

mysql> SELECT GREATEST('freetuts.net', 'myfreetuts.net', null);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP