Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm IF trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm IF trả về một giá trị nếu một điều kiện đúng hoặc giá trị khác nếu điều kiện sai.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm IF trong MySQL là:

IF( condition, [value_if_true], [value_if_false] )

Trong đó:

  • condition: Giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
  • value_if_true: Không bắt buộc. Đó là giá trị được trả về nếu điều kiện đúng.
  • value_if_false: Không bắt buộc. Đó là giá trị được trả về nếu điều kiện sai.

Lưu ý:

  • Hàm IF có thể trả về một chuỗi hoặc một giá trị số, tùy thuộc vào ngữ cảnh của cách nó được sử dụng.

3. Version

Hàm IF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.3

4. Ví dụ

mysql> SELECT IF(1<2, 'dung', 'sai');
Ket qua: 'dung'

mysql> SELECT IF(1<2, 1, 2);
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP