Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm IFNULL trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm IFNULL trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm IFNULL trả về một giá trị thay thế nếu một biểu thức là NULL.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm IFNULL trong MySQL là:

IFNULL( expression, value_if_null )

Trong đó:

  • expression: Biểu thức để kiểm tra là NULL.
  • value_if_null: Giá trị trả về nếu biểu thức là NULL.

Lưu ý:

  • Hàm IFNULL sẽ trả về biểu thức, nếu biểu thức không phải là NULL.
  • Hàm IFNULL sẽ trả về value_if_null, nếu biểu thức là NULL.

3. Version

Hàm IFNULL có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT IFNULL('freetuts.net', 'myfreetuts.net');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT IFNULL(NULL, 'myfreetuts.net');
Ket qua: 'myfreetuts.net'

mysql> SELECT IFNULL(DATE('2019-04-03'), '2019-04-15');
Ket qua: '2019-04-03'

mysql> SELECT IFNULL(DATE(NULL), '2019-04-15');
Ket qua: '2019-04-15'

mysql> SELECT IFNULL(2, 5);
Ket qua: 2

mysql> SELECT IFNULL(10/0, 'tra ve gia tri NULL');
Ket qua: 'tra ve gia tri NULL'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP