Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm INSERT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm INSERT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm INSERT dùng để chèn một chuỗi con vào một chuỗi tại một vị trí đã chỉ định cho một số ký tự nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm INSERT trong MySQL là:

INSERT( string, position, number, substring )

Trong đó:

string: Chuỗi để sửa đổi

position: Vị trí trong chuỗi để chèn chuỗi con

number: Số lượng ký tự để thay thế trong chuỗi

substring: Chuỗi con để chèn vào chuỗi.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong string là 1
  • Nếu position không nằm trong độ dài của string, hàm INSERT sẽ trả về string
  • Nếu number không nằm trong độ dài của phần còn lại của chuỗi, hàm INSERT sẽ thay thế string bắt đầu từ postion cho đến hết string

3. Version

Hàm INSERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT INSERT('freetuts.net', 1, 8, 'Myfreetuts');
Ket qua: 'Myfreetuts.net'

mysql> SELECT INSERT('free tuts dot com', 15, 3, 'net');
Ket qua: 'free tuts dot net'

mysql> SELECT INSERT('abcgh', 4, 2, 'def');
Ket qua: 'abcdef'

mysql> SELECT INSERT('freetuts.net', 200, 8, 'Myfreetuts');
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP