Hàm INSTR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm INSTR  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm INSTR trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm INSTR trong MySQL là:

INSTR( string, substring )

Trong đó:

string: Chuỗi tìm kiếm

substring: Chuỗi con để tìm kiếm trong chuỗi

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Khi tìm vị trí của chuỗi con trong chuỗi, hàm INSTR thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi, thì hàm INSTR sẽ trả về 0

3. Version

Hàm INSTR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'F');
Ket qua: 1

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'f');
Ket qua: 1

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'e');
Ket qua: 3

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 't');
Ket qua: 6

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'NET');
Ket qua: 15

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'Z');
Ket qua: 0

 

Nguồn: freetuts.net