Hàm LCASE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LCASE  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LCASE chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ thường.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LCASE trong MySQL là:

LCASE( string )

Trong đó:

string: Chuỗi để chuyển đổi thành chữ thường.

3. Version

Hàm LCASE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LCASE('Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 'free tuts dot net'

mysql> SELECT LCASE('   FREETUTS.NET  12345 FRERTUts.net ');
Ket qua: 'freetuts.net  12345 frertuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net