Hàm LEAST trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LEAST trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LEAST trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LEAST trong MySQL là:

LEAST( expr1, expr2, ... expr_n )

Trong đó:

  • expr1, expr2, ... expr_n: Các biểu thức dùng để tìm biểu thức lớn nhất

3. Version

Hàm LEAST có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LEAST(1, 4, 6, 11, 21, 0);
Result: 0

mysql> SELECT LEAST('1', '4', '6', '11', '21', '0');
Result: '0'

mysql> SELECT LEAST('freetuts.net', 'myfreetuts.net', 'testfreetuts.net');
Result: 'freetuts.net'

mysql> SELECT LEAST('freetuts.net', 'myfreetuts.net', 'testfreetuts.net', null);
Result: NULL

 

Nguồn: freetuts.net