Hàm LEFT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LEFT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.

2. Cú  pháp

Cú pháp của hàm LEFT trong MySQL là:

LEFT( string, number_of_characters )

Trong đó:

string: chuỗi con muốn trích xuất

number_of_characters: Số lượng ký tự trích xuất từ ​​chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.

Lưu ý:

Nếu number_of_characters vượt quá độ dài của string, hàm LEFT sẽ trả về string ban đầu.

3. Version

Hàm LEFT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LEFT('Free tuts dot net', 1);
Ket qua: 'F'

mysql> SELECT LEFT('freetuts.net', 4);
Ket qua: 'free'

mysql> SELECT LEFT('freetuts.net', 50);
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT LEFT('freetuts.net', 8);
Ket qua: 'freetuts'

 

Nguồn: freetuts.net