Hàm LENGTH trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LENGTH  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LENGTH trả về độ dài của chuỗi đã chỉ định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LENGTH trong MySQL là:

LENGTH( string )

Trong đó:

string: Chuỗi để trả về độ dài

3. Version

Hàm LENGTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LENGTH(NULL);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT LENGTH('');
Ket qua: 0

mysql> SELECT LENGTH(' ');
Ket qua: 1

mysql> SELECT LENGTH('Free tuts dot net');
Ket qua: 17

mysql> SELECT LENGTH('freetuts.net');
Ket qua: 12

 

Nguồn: freetuts.net