Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm LOCALTIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOCALTIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOCALTIME trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOCALTIME trong MySQL là:

LOCALTIME( )

Lưu ý:

  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng 'YYYY-MM-DD HH: MM: SS', nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 và mới hơn.

3. Version

Hàm LOCALTIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LOCALTIME();
Ket qua: '2019-03-29 15:49:35'

mysql> SELECT LOCALTIME() + 5;
Ket qua: 20190329154959

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP