Hàm LOCATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOCATE  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOCATE trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOCATE trong MySQL là:

LOCATE( substring, string, [start_position ] )

Trong đó:

substring: Chuỗi con để tìm kiếm trong chuỗi

string: Chuỗi để tìm kiếm.

[start_position]: Vị trí trong chuỗi, nơi tìm kiếm sẽ bắt đầu. Nếu bị bỏ qua, nó mặc định là 1. Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi, thì hàm LOCATE sẽ trả về 0.
  • Khi tìm kiếm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi, hàm LOCATE thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

3. Version

Hàm LOCATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LOCATE('T', 'Freetuts.net');
Ket qua: 5

mysql> SELECT LOCATE('t', 'Freetuts.net');
Ket qua: 5

mysql> SELECT LOCATE('s', 'Freetuts.net', 2);
Ket qua: 8

mysql> SELECT LOCATE('F', 'Freetuts.net');
Ket qua: 1

mysql> SELECT LOCATE('net', 'Freetuts.net', 1);
Ket qua: 10

mysql> SELECT LOCATE('e', 'Freetuts.net');
Ket qua: 3

 

Nguồn: freetuts.net