Hàm LOG10 trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOG10 trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOG10 trả về logarit cơ số 10 của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOG10 trong MySQL là:

LOG10( number )

Trong đó:

number: Số để lấy logarit cơ số 10 của. Số phải lớn hơn 0.

Lưu ý:

  • Hàm LOG10 sẽ trả về NULL, nếu số nhỏ hơn hoặc bằng 0.

3. Version

Hàm LOG10 có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.3

4. Ví dụ

mysql> SELECT LOG10(1);
Ket qua: 0

mysql> SELECT LOG10(2);
Ket qua: 0.3010299956639812

mysql> SELECT LOG10(5.5);
Ket qua: 0.7403626894942439

mysql> SELECT LOG10(0);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net