Hàm LOWER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOWER  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOWER chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ thường.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOWER trong MySQL là:

LOWER( string )

Trong đó:

string: Chuỗi để chuyển đổi thành chữ thường.

3. Version

Hàm LOWER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LOWER('Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 'free tuts dot net'

mysql> SELECT LOWER('FREETUTS.NET XIN CHAO MOI NGUOI');
Ket qua: 'freetuts.net xin chao moi nguoi'

 

Nguồn: freetuts.net