Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm LPAD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LPAD  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LPAD trả về một chuỗi được đệm trái với một chuỗi được chỉ định theo một độ dài nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LPAD trong MySQL là:

LPAD( string, length, pad_string )

Trong đó:

string: chuỗi dùng để đệm trái

length: tổng độ dài của chuỗi được trả về sau khi đệm trái

pad_string: chuỗi đệm

3. Version

Hàm LPAD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LPAD('freetuts.net', 20, '#');
Ket qua: '########freetuts.net'

mysql> SELECT LPAD('freetuts.net', 18, 'T');
Ket qua: 'TTTTTTfreetuts.net'

mysql> SELECT LPAD('abcedf', 10, ' ');
Ket qua: '    abcedf'

mysql> SELECT LPAD('abc', 20, 'ABC');
Ket qua: 'ABCABCABCABCABCABabc'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP