Hàm LPAD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LPAD  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LPAD trả về một chuỗi được đệm trái với một chuỗi được chỉ định theo một độ dài nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LPAD trong MySQL là:

LPAD( string, length, pad_string )

Trong đó:

string: chuỗi dùng để đệm trái

length: tổng độ dài của chuỗi được trả về sau khi đệm trái

pad_string: chuỗi đệm

3. Version

Hàm LPAD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LPAD('freetuts.net', 20, '#');
Ket qua: '########freetuts.net'

mysql> SELECT LPAD('freetuts.net', 18, 'T');
Ket qua: 'TTTTTTfreetuts.net'

mysql> SELECT LPAD('abcedf', 10, ' ');
Ket qua: '    abcedf'

mysql> SELECT LPAD('abc', 20, 'ABC');
Ket qua: 'ABCABCABCABCABCABabc'

 

Nguồn: freetuts.net