Hàm LTRIM trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LTRIM  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LTRIM loại bỏ tất cả các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái của chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LTRIM trong MySQL là:

LTRIM( string )

Trong đó:

string: Chuỗi để cắt các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái.

3. Version

Hàm LTRIM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

 • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LTRIM('    Free tuts dot net');
Ket qua: 'Free tuts dot net'

mysql> SELECT LTRIM('  Free    tuts    dot   net    ');
Ket qua: 'Free    tuts    dot   net    '

 

Nguồn: freetuts.net