Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm MAKEDATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MAKEDATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MAKEDATE trả về ngày cho một giá trị năm và ngày nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MAKEDATE là:

MAKEDATE( year, day-of-year )

Trong đó:

  • year: Năm có 4 chữ số được sử dụng để tạo ngày.
  • day-of-year: Ngày trong năm (lớn hơn 0) được sử dụng để tạo ngày.

Lưu ý: 

  • Nếu day-of-year nhỏ hơn 1, hàm MAKEDATE sẽ trả về NULL.

3. Version

Hàm MAKEDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,1);
Ket qua:  '2019-01-01'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,31);
Ket qua:  '2019-01-31'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,35);
Ket qua:  '2019-02-04'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,200);
Ket qua:  '2019-07-19'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,365);
Ket qua:  '2019-12-31'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,366);
Ket qua: '2020-01-01'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP