Hàm MAX trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MAX trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất của biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MAX trong MySQL là:

SELECT MAX(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Hoặc

SELECT expression1, expression2, ... expression_n,
       MAX(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
GROUP BY expression1, expression2, ... expression_n;

Trong đó:

  • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức mà từ đó giá trị lớn nhất sẽ được trả về.
  • expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức không được gói gọn trong hàm MAX và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
  • tables: Các bảng mà muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from
  • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Hàm MAX có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Ví dụ tìm điểm cao nhất lớp

SELECT MAX(diem) AS "diem"
FROM lop;

 

Nguồn: freetuts.net