Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm MD5 trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MD5 trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MD5 trả về MD5 128-bit checksum của một chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MD5 trong MySQL là:

MD5( string )

Trong đó:

  • string: Chuỗi ký tự được sử dụng để tạo MD5 128-bit checksum.

3. Version

Hàm MD5 có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.2

4. Ví dụ

mysql> SELECT MD5('testmd5');
Ket qua: '32269ae63a25306bb46a03d6f38bd2b7'

mysql> SELECT MD5('S1a2c3b3d@');
Ket qua: 'd20579603f2ae229ae684eddd327ccd3'

mysql> SELECT MD5('freetuts.net');
Ket qua: '83617175fd8cf470d4af657a28def98e'

mysql> SELECT MD5(NULL);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP