Hàm MID trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MID trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MID cho phép bạn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MID trong MySQL là:

MID( string, start_position, length )

Trong đó:

string: Chuỗi để trích xuất

start_position: vị trí bắt đầu trích xuất

length: số lượng ký tự sẽ trích xuất

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu start_position là một số dương, thì hàm MID bắt đầu từ đầu chuỗi.
  • Nếu start_position là một số âm, thì hàm MID bắt đầu từ cuối chuỗi và đếm ngược.

3. Version

Hàm MID có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MID('freetuts.net', 5, 4);
Ket qua: 'tuts'

mysql> SELECT MID('freetuts.net', 1, 4);
Ket qua: 'free'

mysql> SELECT MID('freetuts.net', -3, 3);
Ket qua: 'net'

mysql> SELECT MID('freetuts.net', -8, 4);
Ket qua: 'tuts'

mysql> SELECT MID('freetuts.net', -30, 4);
Ket qua: ''

 

Nguồn: freetuts.net