Hàm MIN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MIN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MIN trong MySQL là:

SELECT MIN(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Hoặc

SELECT expression1, expression2, ... expression_n,
       MIN(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
GROUP BY expression1, expression2, ... expression_n;

Trong đó:

  • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức mà từ đó giá trị nhỏ nhất sẽ được trả về.
  • expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức không được gói gọn trong hàm MIN và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
  • tables: Các bảng mà muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from
  • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Hàm MIN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Ví dụ tìm điểm thấp nhất lớp

SELECT MIN(diem) AS "diem"
FROM lop;

 

Nguồn: freetuts.net