Hàm MINUTE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MINUTE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MINUTE trả về phần phút của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MINUTE trong MySQL là:

MINUTE( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ để trích xuất phút.

3. Version

Hàm MINUTE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MINUTE('2019-03-29 08:45:20.000004');
Ket qua: 45

mysql> SELECT MINUTE('2019-03-29 08:45:20');
Ket qua: 45

mysql> SELECT MINUTE('2019-03-29');
Ket qua: 20

mysql> SELECT MINUTE('838:11:59');
Ket qua: 11

 

Nguồn: freetuts.net