Hàm MOD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MOD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MOD trả về phần dư của phép chia.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MOD trong MySQL là:

MOD( n, m )

Hoặc

n MOD m

Hoặc

n % m

Trong đó:

  • n: Số bị chia
  • m: Số chia

3. Version

Hàm MOD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Ví dụ cú pháp 1: mod (n, m)

mysql> SELECT MOD(11, 5);
Ket qua: 1

mysql> SELECT MOD(11, 0.356);
Ket qua: 0.320

mysql> SELECT MOD(120, 2.8);
Ket qua: 2.4

Ví dụ cú pháp 2: n mod m

mysql> SELECT 11 MOD 5;
Ket qua: 1

mysql> SELECT 11 MOD 0.356;
Ket qua: 0.320

mysql> SELECT 120 MOD 2.8;
Ket qua: 2.4

Ví dụ cú pháp 3: n % m

mysql> SELECT 11% 5;
Ket qua: 1

mysql> SELECT 11%0.356;
Ket qua: 0.320

mysql> SELECT 120% 2.8;
Ket qua: 2.4

 

Nguồn: freetuts.net