Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm MONTH trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MONTH trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MONTH trả về phần tháng của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MONTH trong MySQL là:

MONTH( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Một giá trị giờ hoặc ngày giờ để trích xuất tháng.

Lưu ý:

  • Hàm MONTH trả về tháng (một số từ 1 đến 12) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm MONTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MONTH('2019-03-30');
Ket qua: 3

mysql> SELECT MONTH('2019-03-30 20:20:05');
Ket qua: 3

mysql> SELECT MONTH('2019-12-30');
Ket qua: 12

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP