Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm MONTHNAME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MONTHNAME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MONTHNAME trả về tên đầy đủ của tháng cho một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MONTHNAME trong MySQL là:

MONTHNAME( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất tên tháng đầy đủ.

Lưu ý:

  • Hàm MONTHNAME trả về tên đầy đủ của tháng (January, February, ... December) với giá trị ngày.

3. Version

Hàm MONTHNAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MONTHNAME('2019-03-30');
Ket qua: 'March'

mysql> SELECT MONTHNAME('2019-04-30');
Ket qua: 'April'

mysql> SELECT MONTHNAME('2019-06-30');
Ket qua: 'June'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP