Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm NOW trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm NOW trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm NOW trả về ngày giờ hiện tại.

2. Cú  pháp

Cú pháp của hàm NOW trong MySQL là:

NOW( )

Lưu ý:

  • Hàm NOW sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng 'YYYY-MM-DD HH: MM: SS', nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm NOW sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm NOW sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 trở lên.

3. Version

Chức năng NOW có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT NOW();
Ket qua: '2019-03-30 05:16:40'

mysql> SELECT NOW() + 5;
Ket qua: 20190330051661

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP