Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm NULLIF trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm NULLIF trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm NULLIF trả về NULL nếu hai biểu thức bằng nhau. Nếu không, nó trả về biểu thức đầu tiên.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm NULLIF trong MySQL là:

NULLIF( expression1, expression2 )

Trong đó:

  • expression1 và expression2: Hai biểu thức để kiểm tra.

Lưu ý:

  • Hàm NULLIF sẽ trả về NULL, nếu biểu thức1 = biểu thức2 (bằng).
  • Hàm NULLIF sẽ trả về biểu thức1, nếu biểu thức1! = Biểu thức2 (không bằng).

3. Version

Hàm NULLIF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.15

4. Ví dụ

mysql> SELECT NULLIF('freetuts.net', 'freetuts.net');
Ket qua: NULL

mysql> SELECT NULLIF('freetuts.net', 'myfreetuts.net');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT NULLIF(10, 10);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT NULLIF(2, 5);
Ket qua: 2

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP