Home > MySQL Function > Numeric/Math Functions

Numeric/Math Functions

Danh sách
TRUNCATE Hàm TRUNCATE trả về một số bị cắt cụt đến một số vị trí thập phân nhất định.
TAN Hàm TAN trả về tan của một số.
SUM Hàm SUM trả về giá trị tổng của một biểu thức.
SQRT Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số.
SIN Hàm SIN trả về sin của một số.
SIGN Hàm SIGN trả về một giá trị biểu thị dấu của một số.
ROUND Hàm ROUND trả về một số được làm tròn đến một số vị trí thập phân nhất định.
RAND Hàm RAND trả về một số ngẫu nhiên hoặc một số ngẫu nhiên trong một phạm vi.
RADIANS Hàm RADIANS trả về giá trị sau khi chuyển đổi từ độ sang radian.
POWER Hàm POWER trả về giá trị m mũ n.
POW Hàm POW trả về giá trị m mũ n.
PI Hàm PI trả về giá trị π (pi) được hiển thị với 6 chữ số thập phân.
MOD Hàm MOD trả về phần dư của phép chia.
MIN Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
MAX Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất của biểu thức.
LOG2 Hàm LOG2 trả về logarit cơ số 2 của một số.
LOG10 Hàm LOG10 trả về logarit cơ số 10 của một số.
LOG Hàm LOG trả về logarit tự nhiên của một số nếu được gọi với một tham số hoặc logarit của một số cho một cơ số được chỉ định nếu được gọi với hai tham số.
LN Hàm LN trả về logarit tự nhiên của một số.
LEAST Hàm LEAST trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các biểu thức.
GREATEST Hàm GREATEST trả về giá trị lớn nhất trong danh sách các biểu thức.
FLOOR Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.
EXP Hàm EXP trả về hàm mũ của cơ số e.
DIV Hàm DIV trả về phần nguyên của phép chia.
DEGREES Hàm DEGREES chuyển đổi giá trị radian thành độ.
COUNT Hàm COUNT trả về số lượng của một biểu thức.
COT Hàm COT trả về cotan của một số.
COS Hàm COS trả về cosin của một số.
CEILING Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.
CEIL Hàm CEIL trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.
AVG Hàm AVG trả về giá trị trung bình của một biểu thức.
ATAN2 Hàm ATAN2 trả về arctan của n và m.
ATAN Hàm ATAN trả về arctan của một số hoặc trả về arctan của n và m.
ASIN Hàm ASIN trả về arcsin của một số.
ACOS Hàm ACOS trả về arcos của một số.
ABS Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP