Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm OLD_PASSWORD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm OLD_PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc, sử dụng các kỹ thuật băm trước MySQL 4.1

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm OLD_PASSWORD trong MySQL là:

OLD_PASSWORD( string )

Trong đó:

  • string: Chuỗi mật khẩu văn bản gốc là nguồn để tạo mật khẩu được mã hóa/băm trong MySQL

Lưu ý:

  • Hàm OLD_PASSWORD sẽ trả về NULL, nếu chuỗi là NULL.

3. Version

Hàm OLD_PASSWORD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT OLD_PASSWORD('abc');
Ket qua: '7cd2b5942be28759'

mysql> SELECT OLD_PASSWORD('password');
Ket qua: '5d2e19393cc5ef67'

mysql> SELECT OLD_PASSWORD(NULL);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP