Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm PASSWORD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm PASSWORD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực trong MySQL để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc bằng cách sử dụng các kỹ thuật băm mạnh hơn được giới thiệu trong MySQL 4.1

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm PASSWORD trong MySQL là:

PASSWORD( string )

Trong đó:

  • string: Một chuỗi mật khẩu văn bản gốc là nguồn để tạo mật khẩu được mã hóa/băm trong MySQL.

Lưu ý:

  • Hàm PASSWORD sẽ trả về NULL, nếu chuỗi là NULL.
  • Hàm PASSWORD thực hiện mã hóa một chiều.
  • Hàm PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực trong MySQL để lưu trữ mật khẩu.
  • Không sử dụng chức năng PASSWORD trong ứng dụng của riêng bạn, thay vào đó hãy sử dụng các chức năng MD5 hoặc SHA1.

3. Version

Hàm PASSWORD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1

4. Ví dụ

mysql>  SELECT PASSWORD('1a2sĐ@@@#');
Ket qua: '*5DE577E87947A5B636BFFF8640ABA0AF4D770396'

mysql> SELECT PASSWORD('freetuts.net');
Ket qua: '*477F02DCB3C13804A98B7139F378715E707FCD54'

mysql> SELECT PASSWORD(NULL);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP