Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm PERIOD_ADD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm PERIOD_ADD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm PERIOD_ADD lấy một khoảng thời gian (được định dạng là YYMM hoặc YYYYMM) và thêm một số tháng được chỉ định cho nó.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm PERIOD_ADD trong MySQL là:

PERIOD_ADD( period, number )

Trong đó:

  • period: Một khoảng thời gian được định dạng là YYMM hoặc YYYYMM.
  • number: Số tháng để thêm vào khoảng thời gian. Nó có thể là một giá trị dương hoặc âm

Trong đó:

  • Hàm PERIOD_ADD sẽ trả về kết quả được định dạng là YYYYMM.

3. Vesion

Hàm PERIOD_ADD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT PERIOD_ADD(201903,1);
Ket qua: 201904

mysql> SELECT PERIOD_ADD(201903,2);
Ket qua: 201905

mysql> SELECT PERIOD_ADD(201903,12);
Ket qua: 202003

mysql> SELECT PERIOD_ADD(201903,18);
Ket qua: 202009

mysql> SELECT PERIOD_ADD(201903,-1);
Ket qua: 201902

mysql> SELECT PERIOD_ADD(201903,-3);
Ket qua: 201812

mysql> SELECT PERIOD_ADD(201903,-5);
Ket qua: 201810

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP