Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm PI trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm PI trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm PI trả về giá trị π (pi) được hiển thị với 6 chữ số thập phân.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm PI trong MySQL là:

PI( )

3. Version

Hàm PI có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT PI();
Ket qua: 3.141593

mysql> SELECT PI()*4;
Ket qua: 12.566371

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP