Hàm PI trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm PI trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm PI trả về giá trị π (pi) được hiển thị với 6 chữ số thập phân.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm PI trong MySQL là:

PI( )

3. Version

Hàm PI có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT PI();
Ket qua: 3.141593

mysql> SELECT PI()*4;
Ket qua: 12.566371

 

Nguồn: freetuts.net