Hàm POSITION trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm POSITION trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm POSITION trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm POSITION trong MySQL là:

POSITION( substring IN string )

Trong đó:

substring: Chuỗi con để tìm kiếm trong chuỗi.

string: Chuỗi để tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi, thì hàm POSITION sẽ trả về 0.
  • Khi tìm kiếm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi, hàm POSITION thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

3. Version

Chức năng POSITION có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT POSITION('F' IN 'Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 1

mysql> SELECT POSITION('f' IN 'Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 1

mysql> SELECT POSITION('e' IN 'Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 3

mysql> SELECT POSITION('s' IN 'Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 9

mysql> SELECT POSITION('net' IN 'Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 15

mysql> SELECT POSITION('a' IN 'Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 0

 

Nguồn: freetuts.net