Hàm POW trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm POW trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm POW trả về giá trị m mũ n.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm POW trong MySQL là:

POW( m, n )

Trong đó:

  • m: Là cơ số
  • n: Là số mũ

3. Version

Hàm POW có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT POW(2, 3);
Ket qua: 8

mysql> SELECT POW(2, -3);
Ket qua: 0.125

mysql> SELECT POW(1.6, 2);
Ket qua: 2.5600000000000005

mysql> SELECT POW(0, 5);
Ket qua: 0

mysql> SELECT POW(5, 0);
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net