Hàm POWER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm POWER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm POWER trả về giá trị m mũ n.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm POWER trong MySQL là:

POWER ( m, n )

Trong đó:

  • m: Là cơ số
  • n: Là số mũ

3. Version

Hàm POWER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT POWER(2, 3);
Ket qua: 8
 
mysql> SELECT POWER(2, -3);
Ket qua: 0.125
 
mysql> SELECT POWER(1.6, 2);
Ket qua: 2.5600000000000005
 
mysql> SELECT POWER(0, 5);
Ket qua: 0
 
mysql> SELECT POWER(5, 0);
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net