Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm POWER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm POWER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm POWER trả về giá trị m mũ n.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm POWER trong MySQL là:

POWER ( m, n )

Trong đó:

  • m: Là cơ số
  • n: Là số mũ

3. Version

Hàm POWER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT POWER(2, 3);
Ket qua: 8
 
mysql> SELECT POWER(2, -3);
Ket qua: 0.125
 
mysql> SELECT POWER(1.6, 2);
Ket qua: 2.5600000000000005
 
mysql> SELECT POWER(0, 5);
Ket qua: 0
 
mysql> SELECT POWER(5, 0);
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP