Hàm RADIANS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RADIANS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm RADIANS trả về giá trị sau khi chuyển đổi từ độ sang radian.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RADIANS trong MySQL là:

RADIANS( number )

Trong đó:

  • number: Một góc độ để chuyển đổi sang radian.

3. Version

Hàm RADIANS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT RADIANS(90);
Ket qua: 1.5707963267948966

mysql> SELECT RADIANS(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT RADIANS(45);
Ket qua: 0.7853981633974483

mysql> SELECT RADIANS(180);
Ket qua: 3.141592653589793

mysql> SELECT RADIANS(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT RADIANS(-45);
Ket qua: -0.7853981633974483

 

Nguồn: freetuts.net