Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm RAND trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RAND trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm RAND trả về một số ngẫu nhiên hoặc một số ngẫu nhiên trong một phạm vi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RAND trong MySQL là:

RAND( [seed] )

Trong đó:

  • seed: Không bắt buộc. Nếu được chỉ định, nó sẽ tạo ra một chuỗi số ngẫu nhiên lặp lại mỗi lần giá trị seed được cung cấp.

Lưu ý:

  • Hàm RAND sẽ trả về một giá trị trong khoảng từ 0 và 1, vì vậy giá trị >= 0 và giá trị < 1.
  • Hàm RAND sẽ trả về một số hoàn toàn ngẫu nhiên nếu không có seed nào được cung cấp.
  • Hàm RAND sẽ trả về một chuỗi các số ngẫu nhiên lặp lại mỗi lần sử dụng một giá trị seed cụ thể.

3. Version

Hàm RAND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT RAND();
Ket qua: 0.629849541587615

mysql> SELECT RAND(5);
Ket qua: 0.40613597483014313

mysql> SELECT RAND(-7);
Ket qua: 0.4039386654309357

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP