Hàm REPLACE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm REPLACE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm REPLACE thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi được chỉ định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm REPLACE trong MySQL là:

REPLACE( string, from_substring, to_substring )

Trong đó:

string: Chuỗi nguồn.

from_substring: Các chuỗi con để tìm. Tất cả các lần xuất hiện của from_substring được tìm thấy trong chuỗi được thay thế bằng to_substring.

to_substring: Các chuỗi con thay thế. Tất cả các lần xuất hiện của from_substring được tìm thấy trong chuỗi được thay thế bằng to_substring.

Lưu ý:

  • Chức năng REPLACE thực hiện thay thế phân biệt chữ hoa chữ thường.

3. Version

Chức năng REPLACE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT REPLACE('freetuts.net', 'freetuts', 'myfreetuts');
Ket qua: 'myfreetuts.net'

mysql> SELECT REPLACE('freetuts.net', 'e', '##########');
Ket qua: 'fr####################tuts.n##########t'

mysql> SELECT REPLACE('freetuts.net', 'h', 'y');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT REPLACE('12345 12345', 4, 5);
Ket qua: '12355 12355'

 

Nguồn: freetuts.net