Hàm REVERSE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm REVERSE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm REVERSE trả về một chuỗi với các ký tự theo thứ tự ngược lại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm REVERSE trong MySQL là:

REVERSE( string )

Trong đó:

string: Chuỗi nguồn có các ký tự được đảo ngược.

3. Version

Hàm REVERSE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT REVERSE('freetuts.net');
Ket qua: 'ten.stuteerf'

mysql> SELECT REVERSE('123456');
Ket qua: '654321'

 

Nguồn: freetuts.net