Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm REVERSE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm REVERSE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm REVERSE trả về một chuỗi với các ký tự theo thứ tự ngược lại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm REVERSE trong MySQL là:

REVERSE( string )

Trong đó:

string: Chuỗi nguồn có các ký tự được đảo ngược.

3. Version

Hàm REVERSE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT REVERSE('freetuts.net');
Ket qua: 'ten.stuteerf'

mysql> SELECT REVERSE('123456');
Ket qua: '654321'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP