Hàm RIGHT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RIGHT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Nội dung

Hàm RIGHT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RIGHT trong MySQL là:

RIGHT( string, number_of_characters )

Trong đó:

string: Chuỗi được trích xuất

number_of_characters: Số lượng ký tự được trích xuất

Lưu ý:

  • Nếu số lượng ký tự vượt quá độ dài của chuỗi, thì hàm RIGHT sẽ trả về chuỗi ban đầu

3. Version

Hàm RIGHT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT RIGHT('Free Tuts Dot Net', 1);
Ket qua: 't'

mysql> SELECT RIGHT('freetuts.net', 4);
Ket qua: '.net'

mysql> SELECT RIGHT('freetuts.net', 8);
Ket qua: 'tuts.net'

mysql> SELECT RIGHT('freetuts.net', 100);
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net