Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm RIGHT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RIGHT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Nội dung

Hàm RIGHT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RIGHT trong MySQL là:

RIGHT( string, number_of_characters )

Trong đó:

string: Chuỗi được trích xuất

number_of_characters: Số lượng ký tự được trích xuất

Lưu ý:

  • Nếu số lượng ký tự vượt quá độ dài của chuỗi, thì hàm RIGHT sẽ trả về chuỗi ban đầu

3. Version

Hàm RIGHT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT RIGHT('Free Tuts Dot Net', 1);
Ket qua: 't'

mysql> SELECT RIGHT('freetuts.net', 4);
Ket qua: '.net'

mysql> SELECT RIGHT('freetuts.net', 8);
Ket qua: 'tuts.net'

mysql> SELECT RIGHT('freetuts.net', 100);
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP