Hàm ROUND trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ROUND trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ROUND trả về một số được làm tròn đến một số vị trí thập phân nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ROUND trong MySQL là:

ROUND( number, [ decimal_places ] )

Trong đó:

  • number: Số để làm tròn.
  • decimal_places: Số lượng vị trí thập phân để làm tròn. Giá trị này phải là số nguyên dương hoặc âm. Nếu tham số này bị bỏ qua, hàm ROUND sẽ làm tròn số thành 0 chữ số thập phân.

3. Version

Hàm ROUND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ROUND(112.343244);
Ket qua: 112

mysql> SELECT ROUND(112.342344, 0);
Ket qua: 112

mysql> SELECT ROUND(112.343244, 1);
Ket qua: 112.3

mysql> SELECT ROUND(112.324324, 2);
Ket qua: 112.32

mysql> SELECT ROUND(112.3434, -1);
Ket qua: 110

mysql> SELECT ROUND(112.3434, -2);
Ket qua: 100

mysql> SELECT ROUND(-112.3434);
Ket qua: -112

 

Nguồn: freetuts.net