Hàm RPAD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RPAD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Nội dung

Hàm RPAD trả về một chuỗi được đệm đúng với một chuỗi được chỉ định theo một độ dài nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RPAD trong MySQL là:

RPAD( string, length, pad_string )

Trong đó:

string: chuỗi để đệm phải

length: độ dài của kết quả sau khi chuỗi đã được đệm phải

pad_string: chuỗi đệm

3. Version

Hàm RPAD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT RPAD('freetuts.net', 20, '#');
Ket qua: 'freetuts.net########'

mysql> SELECT RPAD('freetuts.net', 15, ' ');
Ket qua: 'freetuts.net   '

mysql> SELECT RPAD('freetuts.net', 20, 'ABC');
Ket qua: 'freetuts.netABCABCAB'

mysql> SELECT RPAD('freetuts.net', 5, 'ABC');
Ket qua: 'freet'

 

Nguồn: freetuts.net