Hàm RTRIM trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RTRIM trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm RTRIM loại bỏ tất cả các ký tự khoảng trắng từ phía bên phải của chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RTRIM trong MySQL là:

RTRIM( string )

Trong đó:

string: Chuỗi để cắt các ký tự khoảng trắng từ phía bên tay phải

3. Version

Hàm RTRIM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

 • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT RTRIM('Free Tuts Dot Net          ');
Ket qua: 'Free Tuts Dot Net'

mysql> SELECT RTRIM('  Free   Tuts    Dot   Net          ');
Ket qua: '  Free   Tuts    Dot   Net'

mysql> SELECT RTRIM('freetuts.net  ');
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net