Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm SEC_TO_TIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SEC_TO_TIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SEC_TO_TIME chuyển đổi số giây thành giá trị thời gian.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SEC_TO_TIME trong MySQL là:

SEC_TO_TIME( seconds )

Trong đó:

  • seconds: Một giá trị số đại diện cho số giây. Giá trị này có thể là số âm hoặc số dương.

Lưu ý:

  • Giá trị thời gian nằm trong khoảng từ '-838: 59: 59' đến '838: 59: 59'.
  • Hàm SEC_TO_TIME sẽ định dạng kết quả là "HH: MM: SS".

3. Version

Hàm SEC_TO_TIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SEC_TO_TIME(1);
Ket qua: '00:00:01'

mysql> SELECT SEC_TO_TIME(2);
Ket qua: '00:00:02'

mysql> SELECT SEC_TO_TIME(6006);
Ket qua: '01:40:06'

mysql> SELECT SEC_TO_TIME(12345);
Ket qua: '03:25:45'

mysql> SELECT SEC_TO_TIME(-6782);
Ket qua: '-01:53:02'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP